INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI BIKES MEDIA S.R.O.

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Společnost Bikes Media s.r.o. (dále jen „Společnost“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).

1.2 Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.3 Toto Memorandum se vztahuje pouze na takové zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno námi samotnými (samotnou Společností), jako správcem osobních údajů, nebo pro nás (pro Společnost), jako správce osobních údajů, jinou osobou (tzv. zpracovatelem osobních údajů).

1.4 Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese www.bikes.cz. Doporučujeme, abyste s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

2.1 Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás:
• na e-mailové adrese gdpr(zavináč)bikes.cz.

3. ODBORNÉ POJMY

3.1 Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:

„osobní údaj“ znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části C, článku 6.2 tohoto Memoranda;
„příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán);
„správce“ či „správce osobních údajů“ znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
„subjekt údajů“ znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste naši obchodní partneři (či jejich zaměstnanci), odběratelé, uchazeči o zaměstnání, aj.
„třetí stát“ znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;
„webové stránky Společnosti“ znamená www.bikes.cz, www.motolife.cz, www.motozabava.cz, www.motobazar.eu;
„zpracování“ či „zpracování osobních údajů“ znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
„zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

4. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

4.1 Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

5.2 Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

5.3 Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

5.4 Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

5.5 Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

5.6 Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

5.7 Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

5.8 Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. OSOBNÍ ÚDAJE (KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

6.1 V závislosti na Vašem postavení vůči Společnosti (tedy zda jste naším zákazníkem, obchodním partnerem apod.) o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů).

Identifikační údaje

údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení

Kontaktní údaje včetně elektronických

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Platební údaje

údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

Údaje o právních nárocích

údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny zboží;

Audiovizuální údaje

údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy, které získáváme prostřednictvím interview, pořízením fotografií nebo videí ze sportovních a společenských akcích, nebo fotografií, která nám vy samy poskytnete, např. u cestopisů, článků z historie, autorských článků atd. Týká se to však pouze těch audiovizuálních údajů, které nepoužíváme pouze jednorázově, ale se kterými pracujeme systematicky např. pro budoucí využití.

Profesní profilové údaje

údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;

Další údaje

je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

(D) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když vyplníte webový formulář). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) či sociální sítě (např. Facebook, aj.).

7.2 Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

8. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy/objednávky, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

8.2 Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Memorandu. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.

A. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou

8.3 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:

Smluvní agenda

(a) Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností aj.

B. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

8.4 Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy či v rámci archivnictví.

8.5 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Daňová agenda

(a) V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

Účetní agenda

(b) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

Reklamační agenda

(c) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací produktů a služeb Společnosti a/nebo produktů a služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

Archivnictví

(d) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

Audity

(e) Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.;

Součinnost s orgány veřejné moci

(f) Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

8.6 Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

8.7 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Marketing, propagace a reklama

(a) Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích výrobků a služeb. Osobní údaje jsou zpracovány jen v rozsahu nevyhnutném pro zajištění poskytovaných služeb (jméno, adresa, email, případně telefonický kontakt).

Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na zajištění webových služeb.

Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti

(b) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s obchodními partnery Společnosti, která se netýká přímo plnění smluvních povinností.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem na přátelských vztazích s obchodními partnery.

Ochrana právních zájmů Společnosti

(c) V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

Pořizování fotografií a videozáznamů o určitých osobách/událostech

(d) V této agendě se jedná o zpracování osobních údajů v rozsahu nevyhnutném pro naplnění předmětu podnikání Společnosti, pokud jsou osobní údaje systematicky ukládány a nejedná se tedy o jednorázové pořízení fotografií či videozáznamů.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde efektivní výkon žurnalistické činnosti.

Psaní článků/popisků/zpráv o určitých osobách/událostech

(e) V rámci této agendy se jedná o zpracování osobní údajů pro účely žurnalistiky, přiměřeným způsobem pro novinářské účely, pokud jsou osobní údaje systematicky ukládány a nejedná se tedy o jednorázové zpracování.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde efektivní výkon žurnalistické činnosti.

Databáze uživatelů

(f) V této agendě zpracováváme osobní údaje výhradně a za účelem zajištění plnění webových služeb.

Oprávněným zájmem Společnosti je zajištění poskytovaných služeb.

Nábor nových zaměstnanců

(g) Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců/brigádníků Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti.

Databáze uchazečů o zaměstnání

(h) Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání ve Společnosti (např. z důvodu, že Společnost zřídí novou pracovní pozici totožnou či podobnou pracovní pozici, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, či proto pracovní pozice, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, byla následně uvolněna).

Oprávněným zájmem Společnosti je zde obsazení pozic ve Společnosti, které se v budoucnu uvolní, a tedy efektivní fungování Společnosti.

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

8.8 Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.

8.9 Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

9. PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.

9.2 Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.

10. DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

10.2 V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

10.3 V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.

10.4 V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů. Bližší informace o době uložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v příloze č. 2 tohoto Memoranda.

10.5 V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

11. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

11.1 V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

12. POUŽITÍ MODULŮ PLUG-IN PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

12.1 Webové stránky Společnosti využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě.

12.2 Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí.

Facebook

(a) Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.

YouTube

(b) Tento modul plug-in je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce youtube.com.

Instagram

(c) Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Modul plug-in je označen logem Instagram. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete na stránce instagram.com.

Toplist

(d) Tento modul plug-in je provozován společností TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8, IČ: 27204171, DIČ: CZ27204171. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti najdete na stránce toplist.cz.

Publero (Alza)

(e) Tento modul plug-in je provozován společností Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti najdete na stránce alza.cz.

Smartlook

(f) Tento modul plug-in je provozován společností Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti najdete na stránce smartlook.com.

ShareThis

(g) Tento modul plug-in je provozován společností ShareThis, 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, CA 94304. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti najdete na stránce sharethis.com.

12.3 Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.

12.4 Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.

12.5 Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

(E) VAŠE PRÁVA

13. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části (F) níže.

13.2 Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

13.3 Vzhledem k tom, že všechny Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v kontextu zajištění poskytovaných webových služeb, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů může dojít k omezení, nebo úplnému zrušení služeb poskytovaných Vám Společností, a to z důvodu absence základních kontaktních údajů.

14. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

14.1 Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

14.2 Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).

14.3 Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.

15. PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

16. PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

16.1 Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:

(a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;

(b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;

(c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 20 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

(d) osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo

(e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.

16.2 V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

16.3 Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.

17. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

17.1 Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

(a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

(b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;

(c) Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo

(d) vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 20 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

17.2 V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

17.3 V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.

18. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

18.1 Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:

(a) zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)

(b) zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

19. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

19.1 Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.

19.2 V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

20. PRÁVO NA NÁHRADU ÚJMY

20.1 Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.

21. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

21.1 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

22. PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU

22.1 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(F) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

23. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

23.1 Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:
• e-mailové adresy gdpr(zavináč)bikes.cz.

24. VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Bezúplatnost vyřizování Žádosti

24.1 Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

Náležitosti Žádosti

24.2 Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

Přijetí Žádosti subjektu údajů

24.3 Bude-li Vaše Žádost podána, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

24.4 Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.

Vyřízení Žádosti subjektu údajů

24.5 Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.

24.6 Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.

24.7 V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

(G) ZÁVĚR

24.8 Doufáme, že jste všem informacím uvedených v tomto Memorandu porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED PŘÍJEMCŮ (KATEGORIÍ PŘÍJEMCŮ)

PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ)
Poradenské služby (např. poradci v oblasti účetní a daňové agendy), a to zejména Ing. Helena Lichtenbergová
Dodavatelé služeb v oblasti personální agendy, a to zejména Ing. Helena Lichtenbergová
Dodavatelé služeb v oblasti ochrany majetku a osob (zejména bezpečnostní agentury), a to zejména správa budovy Bikecentrum Vrbovka
Dodavatelé služeb v oblasti IT, a to zejména Bikes Media, s.r.o., správce sítě
Dodavatelé softwarových systémů a programů, a to zejména Bikes Media, s.r.o., vývoj software
Grafická a webová studia, reklamní agentury, dle konkrétních objednávek
Orgány státní správy, a to např. úřad práce, finanční úřad, orgány činné v trestním řízení
Obchodní partneři Společnosti, a to např. Česká pošta, s.p.

PŘÍLOHA Č. 2

DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Marketing, propagace a reklama po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
Ochrana právních zájmů Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let od ukončení smluvního vztahu
Pořizování fotografií a videozáznamů o určitých osobách/událostech po dobu přípravy webové publikace, následně v rámci archivace 5 let
Psaní článků/popisků/zpráv o určitých osobách/událostech po dobu přípravy webové publikace, následně v rámci archivace 5 let
Databáze uživatelů po dobu využívání webových služeb
Nábor nových zaměstnanců po dobu realizace výběrového řízení
Databáze uchazečů o zaměstnání 3 měsíce po ukončení výběrového řízení